Το 360sites έχει κάνει ενημέρωση της πολιτικής προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων που διατηρούνται στη βάση δεδομένων μας, για τη συμμόρφωση με το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της Ε.Ε που ισχύει από 25/05/2018.

Οι τύποι προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε:
Το 360sites συλλέγει προσωπικά και άλλα δεδομένα από πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο(ΕΟΧ) που επισκέπτονται τον παρόντα ιστότοπο ("Επισκέπτες του Ιστότοπου του ΕΟΧ") αλλά και από επισκέπτες που εισέρχονται στον ιστότοπο από τοποθεσίες εκτός ΕΟΧ.

Το 360sites μπορεί να συλλέξει τους ακόλουθους τύπους δεδομένων, οι οποίοι λαμβάνονται μέσω σχετικής φόρμας υποβολής των προσωπικών στοιχείων του κάθε ενδιαφερόμενου που επιθυμεί να συγκαταλεγεί στη διαδικτυακή λίστα του 360sites:
- Κατηγορία επιχείρησης
- Όνομα επιχείρησης
- Όνομα υπεύθυνου επιχείρησης
- Διευθύνση e-mail επιχείρησης
- Διεύθυνση επιχείρησης
- Τηλεφωνικούς αριθμούς (σταθερό και κινητό)
- Aριθμό fax

Στατιστικές πληροφορίες μέσω υπηρεσιών της Google Analytics:
- Πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που ένας επισκέπτης χρησιμοποίησε για να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο (όπως τη διεύθυνση IP και τη συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης και τον τύπο του λειτουργικού συστήματος και άλλες πληροφορίες υποστήριξης του λειτουργικού συστήματος)
- Σελίδες και διευθύνσεις URL που παραπέμπουν τους επισκέπτες σε αυτόν τον ιστότοπο και σελίδες και διευθύνσεις URL στις οποίες οι επισκέπτες βγαίνουν όταν φεύγουν από αυτόν τον ιστότοπο
- Ημερομηνίες και ώρες επισκέψεων σε αυτόν τον ιστότοπο
- Πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο (όπως προβολές σελίδας, μοτίβα πλοήγησης ιστότοπου)
- Γενική γεωγραφική τοποθεσία (όπως χώρα και πόλη) από την οποία ένας επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο
- Τους όρους αναζήτησης που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες για να φτάσουν σε αυτόν τον ιστότοπο

Το 360sites δεν επιδιώκει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή την ιδιότητα μέλους συνδικαλιστικών οργανώσεων ή γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό τον μοναδικό προσδιορισμό ενός φυσικού προσώπου, δεδομένα σχετικά με την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου.

Σκοποί της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, νομική βάση:
Το 360sites επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων της ΕΕ στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα για τους εξής σκοπούς:
- Ορθή αντιστοίχιση της επιχείρησης στη σωστή γεωγραφική τοποθεσία προβολής της.
- Παροχή των διαχειριστικών ειδοποιήσεων ή επικοινωνιών που ισχύουν για τη χρήση αυτού του ιστότοπου.
- Παροχή υποστήριξης πελατών καθώς και χειρισμό τεχνικών προβλημάτων.
- Παροχή στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί μας μέσω των ιστολογίων μας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων διαδραστικών μέσων,

Μπορεί επίσης να επεξεργαστούμε προσωπικές πληροφορίες όταν είναι προς τα νόμιμα συμφέροντά μας να το πράξουμε και όταν τα συμφέροντά μας δεν παραμερίζονται από τις επιπτώσεις στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Τα νόμιμα συμφέροντά μας περιλαμβάνουν το μάρκετινγκ, την κατανόηση της συμπεριφοράς, των δραστηριοτήτων, των προτιμήσεων και των αναγκών των χρηστών μας, την προστασία και την πρόληψη της απάτης, καθώς και τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, τις νομικές διαδικασίες, τα αιτήματα εγγράφων και τα πρότυπα του κλάδου και τις πολιτικές μας.

Παραλήπτες των προσωπικών δεδομένων:
Τα πρσωπικά δεδομένα που μας παρέχονται από τους αιτούντες, δε διαμοιράζονται με τρίτους και παραμένουν στην αποκλειστική διαχείριση του 360sites.

Κατά τη συνήθη πορεία παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες μας, προσωπικές πληροφορίες μπορεί να μοιραστούν εντός της 360sites καιτων συνεργατών της για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και για σκοπούς έρευνας και στατιστικής ανάλυσης, για τη διαχείριση του συστήματος και την πρόληψη ή τον εντοπισμό εγκλήματος.

Το 360sites διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει χωρίς την προηγούμενη άδειά σας οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία σχετικά με εσάς ή τη χρήση του παρόντος Ιστότοπου εάν έχουμε τη σοβαρή πεποίθηση ότι μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για:
(α) την προστασία και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας του 360sites, άλλων χρηστών του παρόντος ιστότοπου ή του κοινού,
(β) την επιβολή των όρων και των προϋποθέσεων που ισχύουν για τη χρήση αυτού του ιστότοπου,
(γ) όπως απαιτείται από νομικά έγκυρο αίτημα αρμόδιας κυβερνητικής αρχής, ή
(δ) να απαντήσει σε ισχυρισμούς ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Μπορεί επίσης να αποκαλύψουμε Προσωπικές Πληροφορίες, όπως κρίνουμε αναγκαίο, για να ικανοποιήσουμε κάθε εφαρμοστέο νόμο, κανονισμό, νομική διαδικασία ή κυβερνητικό αίτημα.

Επιπλέον, οι Προσωπικές Πληροφορίες που έχουμε συλλέξει μπορεί να περάσουν σε τρίτους σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιοκτησίας ή περιουσιακών στοιχείων ή πτώχευσης ή άλλης εταιρικής αναδιοργάνωσης του 360sites.

Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτη χώρα:
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την 360sites αποθηκεύονται στην Ευρώπη και η επεξεργασία τους γίνεται κυρίως στην Ευρώπη αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε άλλες χώρες όπου το 360sites ή οι συνεργάτες ή τρίτοι φορείς παροχής υπηρεσιών διατηρούν εγκαταστάσεις. Το 360sites διασφαλίζει ότι οι εν λόγω συνεργάτες ή τρίτοι φορείς παροχής υπηρεσιών καλύπτονται από κατάλληλο πλαίσιο ή σύμβαση που αναγνωρίζεται από τις αρμόδιες αρχές ή δικαστήρια ότι παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα.

Cookies
Το 360sites δε χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του.

Περίοδος διατήρησης
Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται από το 360sites για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Οι πληροφορίες εγγραφής και η προβολή των αιτούμενων επιχειρήσεων του ιστότοπου του ΕΟΧ αποθηκεύονται μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία λήγει η σύμβαση μεταξύ μας (στην περίπτωση της δωρεάν προβολής, απεριόριστη διάρκεια) ή όταν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μας ζητήσει να διαγράψουμε τα δεδομένα του. Τα προσωπικά δεδομένα για τα μηνύματα e-mail μάρκετινγκ διατηρούνται μέχρις ότου το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα καταργήσει την εγγραφή από τέτοια μηνύματα e-mail. Τα επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας για τις Επιχειρηματικές Επαφές του ΕΟΧ διατηρούνται μέχρι να μας ζητήσουν να διαγράψουμε τα δεδομένα τους.

Δικαιώματα προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών που έχουμε συλλέξει. Επίσης, δικαιούστε να περιορίσετε ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα νόμο, υποβάλετε αίτημα εποικοινωνόντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας ακριβή, ενημερώνοντάς μας αμέσως για τυχόν αλλαγές προσωπικών πληροφοριών.

Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις περιορισμού της ποσότητας των πληροφοριών που μπορούν να αποκαλυφθούν σε πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα βάσει του εφαρμοστέου δικαίου (για παράδειγμα, εάν αυτό συνεπάγεται απαραιτήτως την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με άλλο πρόσωπο). Το 360sites επιτρέπεται να παρακρατεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιους τύπους προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές νομοθετικές απαιτήσεις. Σε περίπτωση διαφωνίας, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας. Επιπλέον, τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης
Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα των οποίων η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση μπορεί να αποσύρουν τη συγκατάθεση αυτή ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, το 360sites δεν θα είναι σε θέση να παρέχει ή να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ή επικοινωνίες μάρκετινγκ στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Αλλαγές στην παρούσα δήλωση
Μπορεί να ενημερώνουμε αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ώστε να αντανακλά τις αλλαγές στις πρακτικές μας σχετικά με τις πληροφορίες. Εάν προβούμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα ειδοποιήσουμε τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα μέσω ειδοποίησης σε αυτόν τον ιστότοπο καθώς και στην εφαρμοστέα ημερομηνία. Προτρέπουμε τους Επισκέπτες του Ιστότοπου του ΕΟΧ, τις Επιχειρηματικές Επαφές του ΕΟΧ και τους λοιπούς να παρακολουθούν περιοδικά αυτή τη σελίδα για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας.